Firma: architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa Strona główna architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa O firmie architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa Kontakt architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa Projekty budowlane Warszawa Wawer architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa Mapa strony architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa Projekty budowlane w Warszawie architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa Architekt Warszawa architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa Projekty indywidualne Warszawa architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa Projekty domów Radom
Typowe projekty: architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa domy parterowe architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa domy z poddaszem architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa domy piętrowe architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa projekty garaży architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa projekty domów nowoczesnych architekci warszawa, biuro architektoniczne warszawa projekty indywidualne
Współczesny piętrowy DN 210
Współczesny piętrowy DN 210
Nowoczesny DN 133
Nowoczesny DN 133
Nowoczesny parterowy DN 207
Nowoczesny parterowy DN 207
Dom z poddaszem DJ 238
Dom z poddaszem DJ 238
Nowoczesny z poddaszem DJ 244
Nowoczesny z poddaszem DJ 244
Dom parterowy DJ 240
Dom parterowy DJ 240
Dom jednorodzinny DJ 234
Dom jednorodzinny DJ 234
Dom dwupokoleniowy DJ 231
Dom dwupokoleniowy DJ 231
Nowy projekt DJ 216
Nowy projekt DJ 216
Współczesny parterowy DN 242
Współczesny parterowy DN 242
Współczesny piętrowy DN 136
Współczesny piętrowy DN 136
Współczesny piętrowy DN 102
Współczesny piętrowy DN 102
Kontakt

Zapytania ws. projektów:
tel. 534-217-700 ,

66697406
lub napisz:
Biuro czynne : pon.-sobota. w godz. 10-18

Wymagane dokumenty

 

Zanim zaczniemy opracowywać  koncepcję projektu  potrzebujemy tzw. „dane wytyczne do projektowania

Wszelkie informacje o potrzebnych dokumentach i formalnościach otrzymają Państwo na spotkaniu indywidualnym lub w przypadku pytań pocztą elektroniczną.

Dokumenty urzędowe dostarczane przez Inwestora:

1.Aktualne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z mapką archiwalną -  lub wypis i wyrys z planu miejscowego wraz z graficznym załącznikiem (mapka tzw. wyrys)

Formularz wniosku dostaniemy w wydziale architektury urzędu gminy. Składamy go w tym samym urzędzie wraz z koniecznymi załącznikami (określa to art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr89, poz. 415 ze zmianami):

formularz wniosku - powinniśmy mieć już wstępną wizję domu, gdyż w formularzu określamy przybliżony sposób zagospodarowania działki (np. czy oprócz domu chcemy na niej postawić wolno stojący garaż albo warsztat) i czy będzie to miało wpływ na środowisko przyrodnicze (ile drzew zamierzamy wyciąć, jakie zagrożenia może stworzyć warsztat - poziom hałasu, ilość i rodzaj ścieków, emisja spalin itp.). Musimy też określić wielkość budynku i jego program (rodzaj i liczbę pomieszczeń) oraz potrzebne - w przybliżeniu - ilości wody, energii cieplnej i elektrycznej (w czasie budowy i kiedy już zamieszkamy w domu), ilość ścieków i odpadków. Na podstawie tych informacji urząd wstępnie oceni, czy istniejące sieci są w stanie obsłużyć naszą inwestycję.

wypis i wyrys z planu , który uzyskamy po złożeniu wniosku (może go złożyć każdy, nie tylko właściciel danego terenu). Do wniosku musimy dołączyć kopię tzw. mapy zasadniczej terenu - kupujemy ją w składnicy map i dokumentów geodezyjnych we właściwym terytorialnie wydziale geodezji i gospodarki gruntami. Mapa zasadnicza przyda się przy załatwianiu kolejnych formalności.

 

2.

Aktualna

 

Mapa do celów projektowych

Jej opracowanie zlecamy uprawnionemu geodecie, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w konfiguracji terenu (np. nasypy, doły), istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz rosnące drzewa.

Jeżeli mapka jest w trakcie opracowywania to wystarcza mapka nieaktualna – zasadnicza ( w jak najkrótszym czasie trzeba będzie ją dostarczyć)

3. Ewentualnie badania geotechniczne lub ocena warunków wodnych jeżeli takie są wymagane.

 4. Pozostałe wymienione dokumenty, które mogą być załatwiane w trakcie tworzenia koncepcji i projektu:

- wypis z rejestru gruntów - zawiera informację, czy w granicach działki są grunty rolne lub leśne. Wypis zamawia się w wydziale geodezji urzędu gminy. Na jego podstawie urzędnik wydający decyzję stwierdza, czy teren wymaga wyłączenia spod produkcji rolnej lub leśnej.

DECYZJA O WYŁĄCZENIU GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ – FORMALNOŚCI ZAŁĄCZNIKI.

- decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Załatwianie decyzji uzależnione jest od treści wypisu z rejestru gruntów. Wniosek i decyzję załatwia się w Starostwie Powiatowym. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje w formie decyzji administracyjnej. W przypadku gdy grunty nie podlegają ochronie, Starosta wydaje zaświadczenie stwierdzające ten fakt. Sprawy o wydanie decyzji lub zaświadczenia prowadzone są w trybie przepisów ustawy z dnia 03.02. 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej należy dołączyć załączniki wymienione we wniosku.

Są to zazwyczaj:

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

W przypadku, gdy nie ma wymogu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzn. gdy dla gruntów w granicach działki na której ma być realizowana inwestycja, funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), Inwestor może przedłożyć - o ile posiada - wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy obejmującego przedmiotowy teren bądź informację o terenie wydaną przez właściwy urząd gminy.

  • dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej  (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub kserokopia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wymaganego przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę,
  • plan zagospodarowania przestrzennego działki obejmujący całe zamierzenie budowlane z uwzględnieniem elementów o których mowa w przepisach art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami), z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach,
  • w celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji - dokument określający wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego),
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Czas załatwiania sprawy:
jeden miesiąc - na wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,
14 dni - na wydanie zaświadczenia, w przypadku gdy grunty nie podlegają ochronie.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zaświadczenie potwierdza fakt, że grunty niezbędne do realizacji projektowanej inwestycji nie podlegają ochronie i nie wymagają wyłączenia  z produkcji w trybie przepisów rozdziału 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Media

Należy uzgodnić warunki podłączenia i eksploatacji mediów. Potrzebne więc są wstępne uzgodnienia (będą załącznikami do projektu budowlanego), które zawiera się z różnymi jednostkami organizacyjnymi, dotyczące:

·         energii elektrycznej - z zakładem energetycznym;

·         wody - z zakładem gospodarki komunalnej (jeżeli jest wodociąg) lub z innym dostawcą;

·         ścieków - z zakładem gospodarki komunalnej (jeżeli jest kanalizacja) lub z odbiorcą ścieków ze szczelnego zbiornika - szamba;

·         wywozu odpadków - z zajmującą się tym firmą;

·         warunków dojazdu lub wjazdu na działkę - z zarządem dróg (wjazd z drogi publicznej) lub z właścicielem drogi (wjazd z drogi prywatnej);

·         gazu - z zakładem gazownictwa (jeśli jest gazociąg) lub dostawcą gazu w butlach;

·         energią cieplną w celach grzewczych - z odpowiednim dostawcą, np. SPEC-em lub dostawcą gazu ciekłego albo ropy;

 

Wymienione dokumenty są standardowo wymagane i składane są wraz z projektem w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Mogą być też wymagane dodatkowe dokumenty.W zależności od sytuacji.

 

ORIENTACYJNE INFORMACJE POTRZEBNE DO WYKONANIA KONCEPCJI.

Inwestor  powinien określić w przybliżeniu:

1.Orientacyjne  wymagania odnośnie pomieszczeń, ilości pomieszczeń , powierzchni tych pomieszczeń, funkcji pomieszczeń oraz orientacyjnie metraż tych pomieszczeń , orientacyjny metraż domu .

Przykład:

Na parterze chcielibyśmy aby były pomieszczenia takie jak kuchnia ze schowkiem (kuchnia ok. 15m2 + schowek dostępny z kuchni ~1.5m2 ), przedsionek z możliwością ustawienia pojemnej szafy ( metraż jak wyjdzie ale min 5 m2) , Hall ( metraż jak wyjdzie) , łazienka z natryskiem ok 4m2,  salon z kominkiem może być otwarty na kuchnię ( salon ok. 35 m2 chętnie z dużymi oknami balkonowymi) , mały pokoik gościnny ok. 15-18m2  , w części gospodarczej pomieszczenie gospodarcze ok. 8 m2 ( ewentualnie z wyjściem na zewnątrz budynku)   , pralnia ok. 4 m2 oraz garaż na 2 samochody osobowe ( metraż taki aby był wygodny  )

Na poddaszu  chcemy 3 sypialnie w tym jedna większa ok.20m2 ( rodziców) z dostępem do własnej łazienki i garderoby. Dwie pozostałe  sypialnie w granicach 15-18m2. Garderoba do sypialni rodziców ok. 6 m2 , łazienka 5 m2. Pokój kąpielowy ogólnodostępny z przedpokoju ok. 10m2, oraz jeśli znajdzie się jeszcze miejsce to ewentualnie schowek ( metraż jak wyjdzie)

Łącznie planujemy aby powierzchnia użytkowa tego domu nie była większa niż 170-185 m2. Do tego należy doliczyć jeszcze powierzchnię garażu ok. 40m2? .

Architektura domu ma być prosta i oszczędna ( bez fajerwerków) a zarazem ma mieć charakter nowoczesny . Preferujemy dach dwuspadowy + jakaś nowoczesna , prosta lukarna , nie chcemy oszczędzać na  wielkości okien. Zależy nam aby dom był dobrze doświetlony i energooszczędny.

W załączniku ( w przypadku kontaktu email lub w czasie spotkania w biurze )  najlepiej przedstawić kilka przykładów domów które się Państwu bardzo podobają jeśli chodzi o np. pewne elementy architektury czy też jakieś rozwiązania wewnętrzne. Im więcej informacji tym opracowywana koncepcja będzie trafniejsza .

 

2.Sprecyzowane wymagania odnośnie stylu architektury , czy ma to być dom prosty fantazyjny,  architektura tradycyjna czy nowoczesna np. w stylu willi podmiejskiej , nowoczesnej kostki etc..

 

3. Przemyślenia odnośnie technologii wykonania domu ( ewentualnie w przypadku braku pomysłów technologia będzie omawiana i wybrana ) tj. czy ściana 2 czy 3-warstwowa, materiał ( ceramika, bloczki gazobetonowe,szkielet drewniany itp. ) , pokrycie dachu balchodachówka,dachówka lub inne, orientacyjna kolorystyka ścian, dachu itp.

Na bazie tych informacji możemy rozpocząć wykonywanie projektu koncepcyjnego.

Pokaż projekt
Znajdź projekt
Typ:
Architektura: Wielkość domu [m2]:
od do
Garaż:
Piwnica:
Szerokość dzialki [m]:
KONTAKT

tel. 534-217-700


Projekt DN 50
Projekt DN 50
Projekt DN 52
Projekt DN 52
Współczesny parterowy DJ 212
Współczesny parterowy DJ 212
Parterowy współczesny DJ 214a
Parterowy współczesny DJ 214a
Projekt DN 50b
Projekt DN 50b
Projekt DN 53a
Projekt DN 53a
Projekt DN 56a
Projekt DN 56a
Architekt Stare Babice projekt DN24
Architekt Stare Babice projekt DN24
© 2001-2021 Archdesign Projekty indywidualne , Architekci Pruszków, Raszyn,Grodzisk Mazowiecki ,Stare Babice,Warszawa Ursynów Wilanów. Wszelkie prawa zastrzeżone.